תקנון אתר

כללי:

אתר האינטרנט הינו אתר אינטרנט פרטי של ישראלינג בבעלותה של סיגל קליין (להלן: ”ישראלינג”). התקנון יחול על כל גולש באתר (להלן: "משתמש").

תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי משתמש באתר ישראלינג.

השימוש באתר:

   • המשתמש מצהיר כי קרא את תוכן תקנון האתר הזה, עצם קריאת התקנון מהווה הסכמה  בצורה חד משמעית לכל הוראותיו ותנאיו.
   • למשתמש ו/או למי שמטעמו, לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמו ו/או ישראלינג.
   • חלק מתוכן אתר זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
   • המשתמש מצהיר כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק מידע הינו רכושו הבלעדי של ישראלינג וכי לישראלינג שמורות זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו וכי המשתמש מתחייב להשתמש במידע באתר לשימושו האישי הפרטי בלבד ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם את המידע שבאתר, ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ללא הסכמה מראש ובכתב של ישראלינג, למעט לצורך אישי בלתי מסחרי במידע.
   • המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בשמו של ישראלינג כבעל זכויות היוצרים באתר, או של כל גורם אחר.
   • מובהר בזאת, כי ישראלינג רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך.
   • ישראלינג אינה מאשרת ישומי מחשב אוטמטייים המבצעים סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר ישראלינג.

סיכונים ואחריות:

   • המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים, בהם סיכונים טכנולוגיים. וכי כרוכה סכנה גם של גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
   • המשתמש באתר אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.
   • המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין הצגתן על גבי מסך המחשב לבין מראיהן במציאות.
   • המידע המוצג באתר "כפי שהוא", ישראלינג אינו אחראי להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינו אחראי כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבות כלשהן.
   • ישראלינג עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן לפי החוויה שחווה ישראלינג, למיטב ידיעתו, או הועבר אליו על ידי גורם התוכן, אולם האתר לא מתכוון לתת סקירה מושלמת או מפורטת של כל הנושאים שמפורטים בו. המידע הינו כללי בלבד ולמיטב הבנתו של האתר.
   • ישראלינג לא יישא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר, הן על ידי ישראלינג והן על ידי צד שלישי.
   • ישראלינג לא יהיה אחראי בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, או הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו בין היתר לציוד החומרה ו/או התוכנה של המשתמש במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכניו.
   • ישראלינג לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו.
   • ישראלינג לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר.

שינוי התקנון:

   • ישראלינג רשאי לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. ישראלינג יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה במועד פרסומם.
   • ישראלינג רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם התכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי ה ישראלינג בקשר לכך

ט.ל.ח.

תפריט נגישות